پروژه های اجرا شده

سامانه طرح تفصیلی شهر تهران

این نرم افزار بر مبنای ارایه خدمات مکانی تحت وب بر اساس نقشه پهنه بندی طرح تفصیلی شهر تهران طراحی و اجرا گردید.

در حال حاضر این سرویس برای بیست و دو منطقه شهرداری تهران و کلیه دفاتر خدمات الکترونیک و عموم مردم قابل دسترسی و بهره برداری می باشد.

شهرداری تهران

سامانه هوش تجاری BI

این نرم افزار با تبدیل و تحلیل دوره ای داده ها و ارایه گزارشات بصورت گراف و نقشه های آماری، به بهبود استراتژی و افزایش کارایی در تصمیم گیری های سازمانی کمک می نماید.

گزارشات با تلفیق نقشه و داده های آماری، کیفیت بالاتر و نمایش دقیقتری از داده ها را در اختیار مدیران قرار می دهد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران